Regulamin serwisu internetowego Inicado.pl
oraz prowadzenia kampanii reklamowych za pośrednictwem Inicado.pl

Preambuła

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu internetowego Inicado.pl, którego właścicielem jest Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodzickiej 2 w Warszawie (kod pocztowy 04-774), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy pod n-rem KRS: 0000448322 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS, NIP: 9522122913, REGON: 146500940

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca - Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodzickiej 2 w Warszawie (kod pocztowy 04-774), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod n-rem KRS: 0000448322, NIP: 9522122913, REGON: 146500940
 3. Usługobiorca – przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez zarejestrowanie się w Serwisie, zawarła umowę o świadczenie usług z Usługodawcą, w tym podmioty oferujące szkolenia lub emitujące za pośrednictwem Serwisu kampanie reklamowe.
 4. Użytkownik -  każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu i poszukująca szkoleń w Serwisie, niebędąca Usługobiorcą.
 5. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy znajdujący się pod adresem www.inicado.pl.
 6. Konto – dostęp do Serwisu dla Użytkownika zarejestrowanego po uprzednim zalogowaniu się, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie mógł korzystać z pełni funkcjonalności Serwisu. W Serwisie wyróżnia się następujące rodzaje kont:
  • Konto Użytkownika poszukującego szkoleń w Serwisie, w tym:
   • Konto Użytkownika Indywidualnego,
   • Konto działu Human Resources,
  • Konto Usługobiorcy , za pomocą którego i Usługobiorcy  oferują szkolenia, w tym:
  • Konto firmy szkoleniowej,
  • Konto eksperta/trenera,
  • Konto uczelni,
  • Konto reklamodawcy, który za pośrednictwem Serwisu emituje kampanię reklamową.
 7. Cennik   – każdy opublikowany w Serwisie bądź podany do indywidualnej wiadomości wykaz opłat za korzystanie z Serwisu, w tym  wykaz opłat abonamentowych, prowizji czy opłat za emisję kampanii reklamowej za pośrednictwem Serwisu,
 8. Usługi – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługi świadczone za pośrednictwem serwisu Inicado.pl o charakterze informacyjnym polegające na udostępnianiu Użytkownikom informacji na temat szkoleń, oraz o charakterze informatycznym polegające na udostępnieniu Użytkownikom wsparcia w wyborze i zarządzaniu pakietem szkoleń.
 9. Profil – funkcjonalność Serwisu pozwalająca na gromadzenie wybranych informacji na temat oferty szkoleń oraz przebiegu szkoleń, historii aktywności w Serwisie.

§2. Przedmiot i zakres świadczonych usług

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zasady jego funkcjonowania, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników oraz zakres ich odpowiedzialności.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających w szczególności na:
  • publikowaniu w Serwisie porad oraz informacji na temat szkoleń, rozwoju zawodowego, kariery i edukacji i umożliwianiu ich przeglądania przez Użytkowników,
  • umożliwieniu umieszczania w Serwisie ofert szkoleń oraz kursów oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów, a także oceny ich efektywności,
  • pozwala na tworzenie wizytówek firm oraz profili kompetencyjnych przez Usługobiorców,
  • umożliwia Użytkownikom wysyłania zapytań ofertowych do wybranych Usługobiorców, segregację i ocenę nadesłanych ofert,
  • emisji kampanii reklamowej za pośrednictwem Serwisu,
  • możliwości wykorzystania analiz rynkowych w celu lepszego dostosowania ofert kursów i szkoleń do potrzeb Użytkowników indywidualnych,
  • możliwości zawarcia partnerstwa z innymi przedsiębiorcami oferującymi szkolenia i kursy,
  • analizie opłacalności prowadzonych przez przedsiębiorców szkoleń i kursów oraz wyznaczania progu rentowności
  • umożliwienia dokonywania sprzedaży szkoleń i e-płatności za pośrednictwem Serwisu (szkolenia kupowane za pośrednictwem Serwisu mogą być opłacane wyłącznie za pośrednictwem e-płatności).

§3. Wymagania techniczne

 1. Świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem odbywa się za pomocą sieci Internet z poziomu przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownicy w celu skorzystania z Serwisu muszą spełnić następujące warunki:
  • Posiadać połączenie z siecią Internet,
  • Posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron www w wersji: MS IE 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.0, Opera 9, Chrome 3.0 lub nowsze,
  • Posiadać włączone mechanizmy obsługi JavaScript oraz cookies
 3. W przypadku uaktualnienia którejkolwiek z przeglądarek dostępnej na rynku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostosowaniu Serwisu do uaktualnionej przeglądarki.

 

§4. Zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, chyba że czasowe lub stałe zaprzestanie świadczenia usług zostanie spowodowane wystąpieniem siły wyższej albo naprawą lub modernizacją Serwisu
 3. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu dla Usługobiorców jest możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz opłaceniu wybranego Abonamentu za korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującym Cennikiem dostępnym na www.inicado.pl.
 5.  Korzystanie z funkjonalności Serwisu obejmującej dokonywanie sprzedaży szkoleń i e-płatności za pośrednictwem Serwisu będzie możliwe po podpisaniu przez Usługobiorcę i umowy z przedsiębiorcą obsługującym e-płatności  i podaniu Usługodawcy IP klienta.
 6. Założenie konta reklamodawcy jest możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Założenie konta reklamodawcy nie jest tożsame z wykupieniem kampanii reklamowej w Serwisie. Kampania reklamowa zostanie wykupiona po opłaceniu abonamentu zgodnego z obowiązującym Cennikiem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Usługobiorców na rzecz Użytkowników, którzy zawarli ze sobą umowę za pośrednictwem Serwisu.
 8. Serwis służy jedynie wsparciu w wyborze, zakupie i zarządzaniu pakietem szkoleń. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Usługobiorców działalnością gospodarczą, w tym również za działania przedsiębiorców obsługujących e-przelewy.
 9. Usługobiorcy oferujący i dokonujący sprzedaży szkoleń za pośrednictwem Serwisu zobowiązują się nie sprzedawać szkoleń w cenie niższej niż zaoferowana przez nich w Serwisie. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Usługobiorca zwróci Użytkownikowi, który zakupił szkolenie za pośrednictwem Serwisu różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Użytkownika a najniższą dostępną na rynku ceną przedmiotowego szkolenia (tego samego, w tym samym terminie i organizowanego przez tego samego Usługobiorcę).
 10. Niedozwolone jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności, lecz nie wyłącznie:
  • Propagujących faszystowski lub totalitarny ustrój państwa,
  • O charakterze pornograficznym,
  • Nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym,
  • Stanowiących niezamówioną informację handlową (spam),
  • Zawierających dane osobowe osób trzecich,
  • Naruszających prawa osób trzecich, m.in. prawo do prywatności, dobrego imienia, wizerunku,
  • O charakterze reklamowym, promocyjnym, komercyjnym, z wyłączeniem materiałów reklamowych umieszczanych za zgodą Usługodawcy
  • Naruszających przepisy prawa, normy moralne i dobre obyczaje,
  • O charakterze wulgarnym czy obscenicznym.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 12. Treści jakie są publikowane i przekazywane przez Użytkowników i Usługobiorców, w tym za ich autentyczność,
 13. Szkody które powstaną w wyniku wystąpienia działania siły wyższej,
 14. Przekazywanie przez Użytkowników lub Usługobiorców dostępów do kont osobom trzecim,
 15. Udostępnienie dostępu do konta osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów  prawa,
 16. Szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jeśli ich działania nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 17. Autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub Usługobiorców,
 18. Informacje na temat Użytkowników przekazywane innym Użytkownikom,
 19. Utratę danych zgromadzonych w Serwisie, jeżeli była spowodowana na skutek działania osób trzecich, dysfunkcją lub awarią systemu, sprzętu lub sieci Internet,
 20. Wszelkie decyzje (w tym o charakterze biznesowym) podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Serwisu,
 21. Działania Użytkownika lub Usługobiorcy polegające na zbieraniu danych osobowych, ich przetwarzaniu, udostępnianiu i rozpowszechnianiu niezgodne z obowiązującym prawem.
 22. Odzyskanie hasła do konta jest możliwe poprzez skorzystanie z automatycznej opcji odzyskiwania hasła oraz postępowanie zgodnie z późniejszymi wskazówkami.
 23. Usługobiorca jest zobowiązany do nieujawniania komukolwiek loginu oraz hasła do swojego konta w Serwisie.

 

§5. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą lub Użytkownikiem jest możliwe poprzez zarejestrowanie się w Serwisie, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz w przypadku kont płatnych po uiszczeniu opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
 2. Płatności za Abonament można dokonywać przelewem tradycyjnym, e-przelewem lub kartą. Datą płatności jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia rejestracji konta w Serwisie i może zostać rozwiązana w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia..
 4. Po zakończeniu trwania  umowy konto zostanie usunięte z Serwisu.
 5. Umowa z Usługobiorcą zostaje zawarta na czas określony, za jaki został opłacony abonament, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w§5 pkt 6 . Po zakończeniu trwania  umowy konto Usługobiorcy zostanie zablokowane. W przypadku ponownego opłacenia abonamentu, konto zostanie odblokowane na okres, za jaki abonament został opłacony.
 6. Umowa w zakresie umożliwienia sprzedaży szkoleń i e-płatności za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania za 14-dniowym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec mies. kalendarzowego.
 7. Płatność prowizji za usługi nieobjęte Abonamentem będzie dokonywana przez Usługobiorcę z dołu w terminie 7 dni od przesłania  mu przez Usługodawcę faktury wraz z wyliczeniem jej wysokości przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Usługobiorca może w terminie 3 dni od otrzymania przedmiotowego wyliczenia zgłosić zastrzeżenia do niego przedstawiając jednocześnie dowody na poparcie swych twierdzeń i zażądać korekty faktury.
 8. Usługodawca ma prawo do usunięcia konta Usługobiorcy lub Użytkownika z Serwisu, w przypadku gdy Usługobiorca lub Użytkownik w rażący sposób naruszy postanowienia Regulaminu. Usunięcie konta z Serwisu nastąpi w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia §4 pkt 9 i 10 niniejszego Regulaminu. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę lub Użytkownika o naruszeniu przez niego Regulaminu przesyłając odpowiednią wiadomość na jego adres e-mail . W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat.
 9. Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo w ciągu 14 dni od momentu usunięcia konta z Serwisu do odwołania się od decyzji przesyłając odpowiednią wiadomość na adres inicado@inicado.pl.

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego dostępu do Serwisu oraz jego funkcjonalności, przy czym 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przeprowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu oraz jego rozbudowy i modyfikacji, mogących powodować wystąpienie czasowych  przerw w dostępnie do Serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Usługobiorców lub Użytkowników o tym fakcie.
  2.  czasowego zaprzestania świadczenia usług lub ich ograniczenia w przypadku, gdy mogą one stanowić niebezpieczeństwo lub zakłócać stabilność Serwisu
 2. W przypadku wystąpienia przerw w dostępie do Serwisu w związku z wystąpieniem awarii systemu informatycznego, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia dostępu do Serwisu lub wydłużenia czasu trwania kampanii reklamowej dla Usługobiorców posiadających konta płatne lub Usługobiorców, którzy wykupili kampanię reklamową o czas równy okresowi, w trakcie którego korzystanie z Serwisu lub emisja kampanii reklamowej były niemożliwe lub istotnie ograniczone.
 3. W stosunku do Usługobiorcy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości opłaty zapłaconej przez Usługobiorcę za korzystanie z Serwisu.

§7. Funkcjonalności Serwisu

 1. Usługodawca oferuje dostęp do następujących funkcjonalności Serwisu:
  • Funkcjonalność optymalizacji indywidualnego doboru szkoleń po kątem maksymalizacji prawdopodobieństwa realizacji celów kompetencyjnych i unikalności programu,
  • Funkcjonalność automatycznej ewaluacji ofert szkoleniowych według spersonalizowanych kryteriów i wag,
  • Funkcjonalność automatycznej analizy bieżącego zapotrzebowania i segmentacji odbiorców usług szkoleniowych,
  • Funkcjonalność automatycznego kojarzenia partnerów w celu organizacji wspólnego przedsięwzięcia szkoleniowego,
  • Funkcjonalność automatycznej analizy i identyfikacji trendów oraz luk podaży na rynku szkoleniowym,
  • Funkcjonalność automatycznej analizy opłacalności prowadzonych szkoleń i wyznaczania progu rentowności,
  • Funkcjonalność elastycznej konfiguracji zasad programów partnerskich dla pracowników i automatycznej ewaluacji ich rentowności
  • Funkcjonalność zakupu szkolenia i opłacenia go poprzez e-płatności.

§8. Kampanie reklamowe

 1. Serwis oferuje możliwość wykupienia następujących kampanii reklamowych:
  • Kampanii bannerowej,
  • Mailingu sponsorowanego,
  • Artykułu sponsorowanego,
  • W formie wizualizacji oferty szkoleniowej na stronie głównej.
 2. Celem wykupienia kampanii reklamowej w Serwisie, Usługobiorca wybiera odpowiedni rodzaj kampanii, wypełnia formularz zwierający niezbędne dane do opublikowania kampanii oraz rozliczenia oraz załącza plik graficzny, który będzie wyświetlany w Serwisie. Wymagania co do parametrów technicznych przesyłanego pliku znajdują się w Serwisie.
 3. Z tytułu wykupienia reklamy Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności zgodnie z cennikiem. Płatność za kampanię reklamową należy uiścić przed jej emisją.
 4. Zawarcie umowy o realizację kampanii reklamowej następuje z chwilą uiszczenia opłaty przez Usługobiorcę, natomiast zakończenie umowy następuje z chwilą zakończenia emisji reklamy.
 5. Reklama nie może posiadać cech, o których mowa w §4 pkt. 8 niniejszego Regulaminu. Usługodawca ma prawo do wstrzymania emisji reklamy, w gdy narusza ona postanowienia §4 pkt 8 niniejszego Regulaminu. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o naruszeniu Regulaminu przesyłając odpowiednią wiadomość na jego adres e-mail. W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat.
 6. W przypadku przerw w emisji kampanii reklamowej z przyczyn zależnych od Usługodawcy, kampania reklamowa zostanie przedłużona o czas, w którym nie była emitowana.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam dostarczonych przez Usługobiorcę.
 8.  Reklama nie może zmieniać i odczytywać plików Cookies ani używać skryptów śledzących interakcje użytkownika.

§9. Reklamacje

 1. Usługobiorca oraz Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności dotyczącej usterki lub błędu w funkcjonowaniu Serwisu. W tym celu należy przesłać pismo pocztą lub drogą elektroniczną na adres inicado@inicado.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu wraz z danymi korespondencyjnymi Usługobiorcy lub Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail).
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty wpływu pisma. Odpowiedź zostanie przesłania Usługobiorcy lub Użytkownikowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. W przypadku gdy reklamacja Usługobiorcy nie może zostać rozpatrzona w terminie o którym mowa w pkt. 3, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§10. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu posiada Usługodawca.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji, materiałów i danych (w całości lub w części) zaciągniętych z Serwisu jest niedozwolone z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa.

§11. Ochrona danych osobowych 

 1. Udostępnienie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
 2. Administratorem danych jest  Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodzickiej 2 w Warszawie (kod pocztowy 04-774), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod n-rem KRS: 0000448322 NIP: 9522122913,
 3. Administrator danych   zapewnia   odpowiednie   środki   techniczne   i   organizacyjne   zapewniające  bezpieczeństwo   danych osobowych   udostępnionych   przez  Usługobiorców,   w   szczególności  uniemożliwiające   dostęp   do   nich   osobom   trzecim   lub   ich   przetwarzanie   z   naruszeniem  przepisów  prawa,  zapobiegające  utracie  danych,  ich  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu.
 4. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy oraz w celach marketingowych tzn. w  celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Usługodawcę.
 5. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorze danych, a w szczególności posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia sprostowania danych osobowych czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe   a także sprzeciwu  wobec  przetwarzania  ich  danych  osobowych  w  przypadkach  przewidzianych przepisami  prawa  oraz  prawo  żądania  ich  usunięcia,  gdy  staną  się  one  zbędne  do  realizacji  celu,  dla  którego  zostały  zebrane.

 

 §12. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin a także funkcjonalności i moduły Serwisu  mogą zostać zmienione. Informacje o zmianach zostaną umieszczone w Serwisie i utrzymane na stronie Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający aktywne konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę o zmianach poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma on prawo w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.