Polityka prywatności i ochrony danych osobowych
serwisu internetowego Inicado.pl

PREAMBUŁA

Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o. jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnianych przez Użytkowników serwisu Inicado.pl danych. Dane te są zabezpieczone i chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.  z siedzibą przy ul. Włodzickiej 2 w Warszawie (kod pocztowy 04-774), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy pod n-rem KRS: 0000448322 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS, NIP: 9522122913, REGON: 146500940

§1. ZAKRES DANYCH

 1. Administratorem danych jest Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodzickiej 2 w Warszawie (kod pocztowy 04-774), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy pod n-rem KRS: 0000448322 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS, NIP: 9522122913, REGON: 146500940.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, płeć, data urodzenia. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 3. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak konieczne z punktu widzenia możliwości korzystania z Serwisu.
 4. Gromadzone dane zabierane są poprzez m.in.:
  • Rejestrację w Serwisie Inicado.pl,
  • Zakup kampanii reklamowej emitowanej w Serwisie,
  • Dobrowolnie wprowadzane informacje w formularzach (np. profil użytkownika, newsletter),
  • Zapisywanie plików cookies,
  • Zapamiętywanie adresu IP,
  • Zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

§2. CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane Użytkowników są zbierane w celach:
  • Wynikających z funkcji formularza, np. w celu przesyłania informacji handlowej w postaci newsletera, zarejestrowania się w Serwisie aby móc korzystać z jego funkcjonalności,
  • Statystycznych – zbieranie danych w celu zrozumienia potrzeb Użytkowników,
  • Możliwości kontaktowania się z Użytkownikiem,
  • Marketingowych pozwalających lepiej dopasować ofertę,
  • Utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie,
  • Określenia profilu Użytkownika w celu proponowania mu odpowiednio dobranych szkoleń,
  • Administrowania serwerem.
 2. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.
 3. Dane będą przetwarzane dla potrzeb marketingu usług oferowanych przez Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o., przy czym Użytkownikowi przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie.

§3.ZMIANA DANYCH

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma prawo do  modyfikacji i żądania usunięcia swoich danych w dowolnym momencie.
 3. W celu udostępnienia, modyfikacji lub usunięcia danych z Serwisu, należy przesłać stosowną informację na adres admin@inicado.pl zawierającą imię, nazwisko oraz adres e-mail.

§4. OPIS STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ

 1. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 3. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. Serwis Inicado.pl korzysta z plików cookies.

§5. SPOSÓB KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM

 1. Administrator Serwisu w celach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych może kontaktować się z Użytkownikami drogą telefoniczną, e‑mailową lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. O zmianach w Polityce prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e‑mail.

§6.KONTAKT

 1. W celu skontaktowania się z Administratorem Serwisu należy przesłać wiadomość na adres admin@inicado.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres firmy.
 2. Wszelkie nadużycia lub niedozwolone praktyki związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub udostępnianiem przez osoby trzecie danych osobowych zbieranych przez Serwis należy zgłaszać na adres inicado@inicado.pl.